Ochrana osobních údajů

Dodatečná oznámení ohledně soukromí si prohlédněte na allergan.com/privacy

Ochrana osobních údajů

Tyto webové stránky http://wwww.allergan.cz (dále jen „Webové stránky“) jsou provozovány společností Allergan CZ, s.r.o., IČO: 04821009, se sídlem Sodomkova 1474/6, Hostivař, 102 00 – Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 253609 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci provozování Webových stránek shromažďuje osobní údaje, a to za účelem obsluhy a komunikace s uživateli Webových stránek. Společnost v tomto dokumentu stanovuje podmínky ochrany osobních údajů.

Níže uvedené podmínky stanovují v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), obecná pravidla, na jejichž základě budou veškeré osobní údaje, jenž jsou Společností o uživateli Webových stránek shromažďovány, nebo které Společnosti uživatel Webových stránek sdělí, Společností zpracovány. Uživatel Webových stránek je povinen se seznámit s níže stanovenými podmínkami ochrany osobních údajů Společnosti. Vstupem na Webové stránky a jejich užitím uživatel potvrzuje, že se s těmito podmínkami ochrany osobních údajů seznámil a přijímá je. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovány automaticky.

Společnost je pro účely Zákona správcem osobních údajů. Pro účely těchto podmínek se termíny „osobní údaje“ (definovány ust. § 4 písm. a) Zákona) a „osobní informace“ používají jako synonyma a označují jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.

Společnost se zavazuje chránit a respektovat soukromí uživatelů Webových stránek. Společnost prohlašuje, že tyto podmínky jsou v souladu s veškerou právní úpravou týkající se ochrany osobních údajů.

Rozsah shromažďovaných informací

Společnost smí v souladu se Zákonem o uživatelích shromažďovat, uchovávat a zpracovávat následující údaje:

 1. informace ohledně návštěvy Webových stránek včetně provozních údajů, lokalizačních údajů a jiných komunikačních údajů a informace o počítači uživatele;
 2. informace poskytnuté Společnosti uživatelem vyplněním jakýchkoliv formulářů na Webových stránkách Společnosti nebo v případě, že uživatel Společnost kontaktuje se svými připomínkami nebo specifickým požadavky (včetně jména uživatele, jeho adresy, telefonního čísla a emailové adresy). Společnost může uživatele požádat o informace (a tyto informace se souhlasem uživatele také shromažďovat, uchovávat a zpracovávat) také v případě, že uživatel nahlásil problém na Webových stránkách;
 3. zveřejnění materiálů uživatele a/nebo vyžádání dalších služeb (včetně jména uživatele, jeho adresy, telefonního čísla a emailové adresy);
 4. v případě, že uživatel Společnost kontaktuje, Společnost je oprávněna komunikaci evidovat po dobu nezbytně nutnou;
 5. Společnost může uživatele také požádat o vyplnění ankety pro účely výzkumu, avšak uživatel není povinen takovou anketu vyplnit.

Účel zpracování osobních údajů uživatelů

Společnost může údaje o uživatelích zpracovávat k následujícím účelům:

 • správa a administrativa Webových stránek;
 • vyřizování dotazů a žádostí uživatelů, týkající se informací, produktů, služeb;
 • poskytování obecných zdravotních informací (např. informace o možných zdravotních obtížích), informací o produktech a službách;
 • k posouzení, zda je uživatel způsobilý pro určité produkty, služby či programy;
 • v případě obchodních či profesních vztahů se Společností k budování a prohlubování obchodních vztahů;
 • v případě uchazečů o zaměstnání ve Společnosti k přijímacímu procesu;
 • pro účely výzkumu a rozvoje;
 • k anonymizaci, která zajistí, že se již nadále nebude jednat o osobní údaje;
 • pro poskytování informací o bezpečnosti produktů (podávání hlášení o nepříznivých účincích produktů);
 • dodržování povinností vyplývajících z jakýchkoliv smluv uzavřených mezi uživatelem a Společností;
 • oznámení uživateli o zásadních změnách služeb Společnosti.

Uchazeči o zaměstnání

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání u Společnosti poskytnuté Společnosti v žádosti o zaměstnání budou zpracovány za účelem posouzení žádosti o zaměstnání a oslovení uchazeče při otevření pracovní pozice vhodné pro uchazeče. Společnost neposkytne osobní údaje uchazečů o zaměstnání nepřidruženým třetím stranám pro marketingové účely.

Osobní informace obsažené v žádosti o zaměstnání mohou být rovněž použity pro splnění požadavků právních norem v souladu s těmito podmínkami.

Doba zpracování osobních údajů

Společnost nesmí údaje shromážděné na Webových stránkách prodat, sdílet, převést nebo pronajmout, s výjimkou níže uvedených případů.

Společnost je oprávněna osobní údaje uživatele předat třetí osobě:

 1. v případě přímého pokynu uživatele či s jeho souhlasem (např. informování ošetřujícího lékaře);
 2. v případě poskytování osobních údajů uživatele poskytovatelům služeb Společnosti, kteří jsou zákonem či smluvně vázáni zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s pokyny Společnosti;
 3. v případě, kdy má Společnost zákonnou povinnost předat nebo sdílet osobní údaje uživatele, nebo pokud tak musí učinit, aby mohla vymáhat nebo uplatnit podmínky užití nebo jiné dohody s uživatelem;
 4. k ochraně práv a majetku a zajištění bezpečnosti Společnosti, zákazníků Společnosti, nebo jiných osob, a to včetně výměny informací s ostatními společnostmi nebo organizacemi za účelem ochrany před podvody a snížení nebezpečí neuhrazení splatných dluhů;
 5. v případě, že Společnost prodává nebo kupuje závod nebo majetek. V takovém případě může Společnost osobní údaje uživatele předat v nutném rozsahu zájemci o koupi nebo prodej podniku nebo majetku v případě, že lze rozumně předpokládat, že k uzavření smlouvy se zájemcem dojde;
 6. pokud Společnost nebo veškerý její majetek nabude třetí osoba. V takovém případě budou osobní údaje zákazníků Společnosti převedeny spolu s ostatním majetkem.

Cookies relace a IP adresy

Při návštěvě Webových stránek jsou automaticky shromažďovány údaje analytickými nástroji.

Společnost může pro účely systémové správy shromažďovat informace o počítači uživatele včetně údajů o tom, odkud je IP adresa dostupná, o operačním systému uživatele a prohlížeči. Jedná se o statistická data o tom, jak uživatelé Webové stránky používají a jak a co na nich vyhledávají. Tato data uživatele nijak neidentifikují. V rozsahu, v jakém tyto informace nejsou osobními údaji, je bude Společnost zpracovávat výhradně za účelem správy Webových stránek a nepoužije je k žádným jiným účelům s výjimkou dále uvedených případů.

Webové stránky používají cookies, analytický nástroj prohlížeče, serverové protokoly a webové kódy (tzv. pixel tags a web beacons).

Webové stránky používají tzv. „cookies relace“, které jsou automaticky smazány při ukončení relace uživatele po zavření prohlížeče. Společnost může cookies používat k následujícím účelům:

 • zlepšení provozu Webových stránek;
 • analýza užití Webových stránek a statistiky;
 • správa Webových stránek.

Limitace informací poskytovaných Společnosti

Uživatel Webových stránek má vždy možnost omezit informace, které poskytl Společnosti. Uživatel může rovněž omezit informace zasílané Společností pomocí jednoduchého odhlašovacího procesu.

I v případě, že se uživatel odhlásí z odběru informačních emailů, Společnost jej může kontaktovat s důležitými informacemi o jeho účtu či produktech.

Žádost o informace a změny

Uživatel je oprávněn požádat o výpis údajů, které o něm Společnost shromažďuje. Poskytnutí výpisu není v současné době zpoplatněno, ale Společnost je oprávněna poplatek za poskytnutí výpisu kdykoliv stanovit, a to ve výši maximálně 250,- Kč. Uživatel má právo na přístup k informacím o své osobě a Společnost na jeho žádost opraví nepřesnosti v těchto informacích nebo je aktualizuje.

Změny podmínek

Společnost může tyto podmínky ochrany osobních údajů aktualizovat a/nebo měnit, a to zveřejněním úplného nového znění na Webových stránkách Společnosti.

Tyto podmínky ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány v lednu 2017.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně osobních údajů a způsobu, jakým je Společnost zpracovává, mohou uživatelé Společnost kontaktovat na emailovou adresu info.czech@allergan.com.

Zpráva uživatele bude k řešení předána příslušné osobě z oddělení lidských zdrojů.