Podmínky

Podmínky

Podmínky užívání

Děkujeme, že jste navštívili tyto webové stránky http://www.allergan.cz (dále jen „Webové stránky“) provozované společností Allergan CZ, s.r.o., IČO: 04821009, se sídlem Sodomkova 1474/6, Hostivař, 102 00 – Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 253609  (dále jen „Společnost“).

Společnost v tomto dokumentu stanoví podmínky užívání, které se vztahují k Vašemu přístupu na/a používání Webových stránek (dále jen „Podmínky užívání“). Vstupem na Webové stránky a jejich užitím potvrzujete, že se s těmito podmínkami užívání důkladně seznámili, přijímáte je a při užívání Webových stránek se jimi budete řídit. Podmínky užívání je třeba číst společně s našimi Pravidly ochrany osobních údajů.

Webové stránky a tyto podmínky jsou v českém jazyce a Webové stránky jsou určeny pouze pro obyvatele České Republiky.
 

Obsah Webových stránek

Obsah Webových stránek slouží k informativním účelům. Společnost negarantuje bezchybnost, úplnost a použitelnost těchto informací. Spoléháním se na informace obsažené na Webových stránkách činíte výhradně na svou vlastní odpovědnost.

Webové stránky mohou obsahovat informace ohledně zdravotního stavu, léčby nemocí apod. Takové informace ovšem nejsou odbornými zdravotními radami či doporučeními a nelze na ně spoléhat při rozhodování o Vaší léčbě či diagnóze, ani léčbě či diagnóze třetí osoby. Společnost neodpovídá za žádnou újmu způsobenou v důsledku spoléhání na obsah Webových stránek.
 

Užívání Webových stránek

Při použití Webových stránek, souhlasíte s tím, že nebudete:

  • používat Webové stránky k jakémukoliv nezákonnému či jinak závadnému účelu;
  • používat Webové stránky způsobem, který porušuje práva třetí osoby, případně třetí osobě omezuje či zabraňuje v používání Webových stránek;
  • používat Webové stránky jakýmkoliv jiným způsobem zakázaným Podmínkami užívání.

Uživatel je povinen mít při užívání Webových stránek nainstalovaný antivirus, firewall a další potřebný bezpečnostní software při procházení Internetu a přístupu k těmto Webovým stránkám.

Společnost žádným způsobem neodpovídá za zanedbání Vaší povinnosti přijmout přiměřená opatření při užívání Webových stránek.

Webové stránky nesmíte za žádných okolností užívat k vědomému šíření virů či jiných materiálů, kterou mohou být nebezpečné či technicky škodlivé. Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu k Webovým stránkám, serveru, na kterém jsou Webové stránky uloženy, nebo k jakémukoliv serveru, počítači či databázi připojených k Webovým stránkám.

Společnost jakékoliv porušení výše uvedených ustanovení oznámí příslušným orgánům a bude s nimi v plném rozsahu spolupracovat.

 

Omezení odpovědnosti

Společnost v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy výslovně vylučuje veškerá prohlášení, záruky či jiné podmínky, které se mohou vztahovat na Webové stránky nebo jakýkoliv obsah na nich, ať už výslovně či nevýslovně uvedené.
 

Přístup na Webové stránky

Webové stránky jsou Vám k dispozici zdarma. Společnost nemůže zaručit, že Webové stránky, nebo jakýkoliv jejich obsah, Vám budou vždy přístupné.

Přístup na Webové stránky může Společnost kdykoliv pozastavit, přerušit, případně odstranit vše či jakoukoliv část Webových stránek bez předchozího upozornění, a to z jakéhokoliv důvodu. Společnost neodpovídá za žádnou škodu tímto postupem způsobenou.

Porušením Podmínek užívání, Vaše právo na používání našich Webových stránek okamžitě zaniká.
 

Práva duševního vlastnictví

Společnost je vlastníkem a držitelem licence ke všem právům duševního vlastnictví na Webových stránkách. Duševní vlastnictví zahrnuje v zákonném rozsahu všechna díla publikována na Webových stránkách. Tato díla jsou chráněna autorskými právy a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Obsah Webových stránek musíte vždy užívat v souladu s příslušnými právními předpisy. Zejména musíte vždy respektovat autorství děl, které užíváte, nesmíte obsah Webových stránek používat k jinému než osobnímu účelu, obsah Webových stránek nesmíte nijak měnit ani upravovat.

Bez písemného souhlasu Společnosti není možné obsah Webových stránek v žádném případě použít způsobem, který je v rozporu s těmito Podmínkami užívání.

Jestliže vytisknete, zkopírujete či stáhnete jakoukoliv část z našich Webových stránek v rozporu s těmito Podmínkami užívání, Vaše právo užívání Webových stránek zaniká a Společnost se vůči Vám může domáhat svých zákonných nároků.
 

Odkazy na webové stránky třetích osob

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích osob. Společnost nekontroluje, ani nijak neschvaluje obsah webových stránek třetích osob. Vaše užívání takových webových stránek je výhradně na Vaše vlastní nebezpečí. Společnost nemá žádnou kontrolu nad obsahem webových stránek třetích osob.
 

Změny Podmínek užívání

Společnost může tyto Podmínky užívání aktualizovat a/nebo měnit, a to zveřejněním úplného nového znění na Webových stránkách Společnosti.

Tyto Podmínky užívání byly naposledy aktualizovány v lednu 2017.
 

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů můžete Společnost kontaktovat na emailové adrese Info.Czech@Allergan.com.